Downloads

Government of Maharashtra

Government College of Education, Nanded.

Sr. No. Page Download
01 महाविद्यालय मान्यता शासन आदेश >> Click here
02 2(F) 12(B) युजीसी पत्र >> Click here
03 प्रथम इमारत करारपत्र >> Click here
04 इमारत करारपत्र >> Click here
05 इमारत नकाशा >> Click here
06 वर्गखोली माहिती (मोज माप ) >> Click here
07 बी.एड.एनसीटीई मान्यता पत्र >> Click here
08 बी.एड.संलग्नीकरण पत्र - शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ >> Click here
09 एम.एड. शासन मान्यता आदेश >> Click here
10 एम.एड. एनसीटीई मान्यता पत्र >> Click here
11 विद्यापीठ संशोधन केंद्र मान्यता पत्र >> Click here
12 नॅक मूल्यांकन प्रमाणपत्र >> Click here
13 बी. एड. ऍडमिशन फॉर्म >> Click here